Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Den Bosch 140207 pesten; school schiet niet tekort in bieden van veiligheid

Rb Den Bosch 14-02-07 gepest kind; school schiet niet tekort in bieden van veiligheid en handelt niet verwijtbaar/onrechtmatig
2.18. De rechtbank concludeert dat [de school] enerzijds en [A] en zijn ouders anderzijds geen goede 'match' zijn geweest en dat het wellicht voor beide partijen beter zou zijn geweest indien hun wegen zich eerder hadden gescheiden. Zoals [de school] zelf in haar evaluatie heeft geconstateerd, is het jammer dat deze situatie zo lang heeft geduurd. De rechtbank vindt echter niet dat [de school] daarom een verwijt kan worden gemaakt. Van de zijde van zowel de school als de ouders is immers keer op keer geprobeerd de situatie te verbeteren en (hernieuwde) afspraken daarover te maken. Daarbij hebben de ouders desgevraagd meermalen het vertrouwen in de school uitgesproken. Dat de situatie langer heeft voortgeduurd dan, achteraf bezien, wenselijk was, is mede te begrijpen vanuit de insteek van de ouders en [de school] om [A] op de school te handhaven waar de meeste buurtkinderen onderwijs volgen. En hoewel, zoals gezegd, de schooltijd van [A] op [de school] niet altijd een onverdeeld succes is geweest, terwijl het nu wél goed gaat met [A] op zijn nieuwe school, kan niet gezegd worden dat [de school] tekort is geschoten.

2.19. De rechtbank vindt het veeleer aannemelijk dat de ouders en [de school] elk een andere perceptie hadden van de situatie. Naar het oordeel van de rechtbank waren beide partijen ook gerechtigd tot hun eigen perceptie gelet op de tot hun beschikking staande informatie(bronnen) en de constatering van Van den Nieuwendijk dat het gedrag van [A] afhing van de setting waarin hij zich bevond. Dat die verschillende percepties hebben geleid tot miscommunicatie, woordenwisselingen en uiteindelijk een sterk verstoorde verhouding tussen ouders en school is dan ook begrijpelijk. Gelet op die verschillende percepties oordeelt de rechtbank, tegen de hiervoor geschetste achtergrond van het algemene beleid van de school en het specifieke optreden van de school ten aanzien van [A] en zijn ouders, dat onvoldoende is gebleken dat [de school] tekort is geschoten in het bieden van de veiligheid aan de kinderen die aan haar zijn toevertrouwd. Hoezeer de rechtbank het ook begrijpelijk vindt dat [de ouders] achter hun zoon staan en opkomen voor zijn belangen; in deze procedure is niet gebleken dat [de school] verwijtbaar heeft gehandeld. Daarmee is de gestelde toerekenbare tekortkoming dan wel het gestelde onrechtmatig handelen van Salto niet komen vast te staan, zodat de vorderingen van [de ouders] worden afgewezen.
LJN BA1541

Deze website maakt gebruik van cookies