Zoeken

Inloggen

Aanvang Verjaring

Aanvang Verjaring

Meer artikelen...

 1. GHARL 100522 pas in 2007 was betrokkene daadwerkelijk in staat een civiele schadevergoedingsvordering tzv seksueel misbruik in te stellen; geen verjaring
 2. RBMNE 160322 een telkens opnieuw startende verjaringstermijn vanwege onderhoudswzh aan machine
 3. Cassatieblog 020522 geen letsel; Aanvang verjaring; daadwerkelijke bekendheid met schade
 4. HR 160721 Vervaltermijn 6:191 lid 2 BW; voor uit vier delen samengestelde heupprothese geldt per deel een andere aanvangsdatum
 5. RBOBR 290421 beroep op verjaring faalt; pas met medisch advies voldoende zekerheid dat rugklachten in relatie staan met wzh.
 6. RBDHA 280421 Begaclaim-vordering; Verjaringstermijn start met strafrechtelijke vervolging
 7. RBROT 170221 zaad van Karbaat; deel vorderingen verjaard; gezichtspunten Van Hese/De Schelde; Beroep op relatieve verjaring treft geen doel (3)
 8. GHAMS 241120 vordering verjaard; verjaring is gaan lopen toen psychische klachten bekend werden, niet toen de diagnose PTSS is gesteld
 9. RBGEL 041120 vordering tzv bedreiging na afgelegde getuigenverklaring; verjaard; in 2004 reeds bekend met schade en daarvoor (in eisers ogen) aansprakelijke rechtspersoon
 10. HR 091020 beroepsfout belastingadviseur; soms pas voldoende zekerheid over fout bij kennis van juridisch advies of rechterlijk oordeel
 11. GHDHA 241219 vordering tijdig gestuit na ontstaan daadwerkelijke bekendheid
 12. RBDHA 100420 ogv. art. 3:310 lid 4 BW verjaart civielrechtelijke vordering niet zolang strafr. vordering niet is verjaard
 13. HR 100120 geen letsel; bekendheid met schade en aansprakelijke persoon; hof heeft ism art. 24 Rv feitelijke grondslag verjaringsberoep aangevuld
 14. RBNHO 250619 Relatief snel na mishandeling 2006 was eiser op de hoogte van de psychische en lichamelijke gevolgen; beroep op verjaring gehonoreerd
 15. GHSHE 190319 vordering tzv beroepsziekte door langdurig repeterend werk niet verjaard
 16. HR 220319 Aanvang twintigjarige verjaringstermijn bij voortdurend karakter "gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt"
 17. RBNNE 060319 vordering tzv schadevergoeding bij nierschade na gebruik Pentasa (mesalizine) verjaard
 18. Rb Rotterdam 241117 wg-aansprakelijkheid; schouder-, nek- en rugklachten ttv aanvang verjaringstermijn; niet tijdig gestuit, afwijzing vordering
 19. Hof Den Haag 300517 beroep op verjaring afgewezen; niet staat vast dat verjaringstermijn is aangevangen, tevens strijd met r&b
 20. HR 310317 Annotatie op cassatieblog.nl door Saskia Bouwman: Aanvangsmoment korte verjaringstermijn: bekendheid met de aansprakelijke persoon
 21. Rb Amsterdam 030417 Vordering niet verjaard. Werknemer kampte al jaren met rugklachten, maar pas in 2013 (min of meer definitief) uitgevallen door deze klachten.
 22. HR 231216 Knieletsel na verkeersongeval in 1980; gestelde terzake van voorbehoud te lezen als beroep op opschortende voorwaarde, vordering niet verjaard
 23. Rb Oost-Brabant 090616 verjaring en schending klachtplicht door aansprakelijkstelling op 09-01-2015 vanwege op 19-03-2009 bekend geworden "medische misser" waarvan huisarts meldde dat niemand enige blaam trof
 24. Rb Noord-NL 240414 OPS scheepsschilder; vordering verjaard agv vermoeden oorzaak klachten, ondanks dat artsen eiser niet doorverwezen
 25. Hof Arnhem-Leeuwarden 080316 OPS scheepsschilder; verjaringstermijn gaat lopen vanaf bevestiging vermoeden over oorzaak klachten
 26. Hof Amsterdam 171115 vordering tzv van klachten door uitoefening werkzaamheden niet verjaard
 27. Rb Den Haag 030216 gehoorbeschadiging; vordering niet verjaard
 28. Rb Den Haag 281015 civiele vordering tot schadevergoeding wegens seksueel misbruik in 1978 of 1979 afgewezen op grond van verjaring
 29. Rb Overijssel 200116 aansprakelijkheid voor seksueel misbruik minderjarige; moment aangifte in beginsel bepalend voor aanvang verjaringstermijn
 30. Rb Midden-NL 120815 OPS; verjaring vordering omdat gemachtigde van slachtoffer in 1997 reeds bekend was met diagnose OPS in rapportage verzekeringsarts
 31. Rb Amsterdam 010715 dekking ongevallenverzekering; geen verjaring; voor aanvang verjaring is moment van bekendwording met opeisbaarheid bepalend
 32. Hof 's-Hertogenbosch 090615 artrose knie; opschortende voorwaarde in VSO; vordering niet verjaard, aanvang verjaring bij opeisbaar worden schade
 33. Rb Noord-NL 130515 handletsel door gehuurde hakselaar; vordering obv 6:185 BW verjaard; vordering obv 6:162 BW eveneens verjaard omdat stuitingsbrief zag op 6:185 BW
 34. Hof 's-Hertogenbosch 120515 langdurig huiselijk geweld door toenmalig echtgenoot; aanvang verjaring op datum aangifte
 35. Hof Den Haag 171213 geen schending klachtplicht, rechtsverwerking of verjaring; verjaringstermijn ging lopen na bekend worden tussenvonnis met overschrijding verzekerde som
 36. Rb Midden-NL 110614 aanvang termijn ondanks dat afwijzing AOV niet bij aangetekende brief is gestuurd; met ontvangst voldaan aan ratio wetgever
 37. Rb Midden-NL 180913 geen verjaring; benadeelde dient voldoende zekerheid te hebben gekregen dat het letsel is veroorzaakt door foutief medisch handelen
 38. Hof Den Haag 170614 hoger beroep van deelgeschil; delay agv handelen huisarts is verjaard
 39. Rb Amsterdam 120314 verhaalsrecht op dronken verzekeringnemer; aanvang verjaring bij uitkering door verzekeraar aan benadeelde
 40. Rb Den Haag 260214 vliegramp Faro; geen verjaring jegens Staat, aanvang verjaring bij ontvangst eigen, van eerder rapport Raad voor Luchtvaart afwijkende, rapportages
 41. Hof Arnhem-Leeuwarden 171213 gehoorschade wn-er spoelkeuken; verjaring vangt aan op moment dat wn-er wist dat geluidsbelasting normoverschrijdend was
 42. Rb Rotterdam 041213 Erbse Parese; korte termijn verjaring op dag na geboorte aangevangen; kind kon via ouders vordering instellen; verjaring niet onaanvaardbaar
 43. Hof Amsterdam 160713 aansprakelijkheid advocaat voor verjaring RSI-zaak; aanvang
 44. Hof Amsterdam 090413 legionella; vrijwaringszaak is verjaard, verjaring vangt aan bij betrekking in rechte
 45. Hof 's-Hertogenbosch 240913 vordering op VA vanwege klachtwaardig rapport verjaard; met beperkt onderzoek had eiser kennis kunnen nemen van inhoud rapport
 46. Rb Zeeland-West-Brabant 090113 geen verjaring vanwege onbekendheid met schade en aansprakelijke instelling
 47. Rb Den Haag 020513 vordering op WAM-verz. en bestuurder verjaard; beperkt onderzoek had ondanks psychische toestand eerder moeten plaatsvinden
 48. Hof Den Haag 260313 rugklachten timmerman; geen daadwerkelijke bekendheid met de schade; geen verjaring
 49. Hof 's-Hertogenbosch 020413 na stuiting afwijzing gaat obv artikel 7:942 BW opnieuw een 6-maands termijn lopen
 50. Rb Haarlem 200213 voortdurende schade bij gokverslaving; vanaf schadetoebrengende feit (toelating tot casino) ook bekendheid met de schade
 51. Rb Oost-Brabant 270213 vordering ex 3:307 lid 2 BW niet verjaard; aanvang verjaring bij bekend worden schade
 52. Hof 's-Hertogenbosch 080113 seksueel misbruik; verjaring; art. 3:310 lid 4 geeft extra mogelijkheid voor slachtoffers
 53. Rb Amsterdam 120912 aanvang verjaring ex art. 7:942 (oud) BW vereist aangetekende brief
 54. Hof Arnhem 021012 vordering boven verzekerde som op medevennoten in vof; bekendheid met omvang schade is voor aanvang van verjaringstermijn niet bepalend
 55. Rb Amsterdam 180712 laserbehandeling oog leidt tot verschilzicht; aanvang verjaring, cf verklaring slachtoffer, kort na operatie
 56. Rb Utrecht 305012 huisarts mist diagnose TIA; kennis van aansprakelijke persoon van echtgenoot wordt niet toegerekend aan slachtoffer; bewijsopdracht
 57. Rb Arnhem 210312 medisch specialistisch onderzoek is geen eenvoudig onderzoek naar de identiteit van de aansprakelijke persoon; geen aanvang verjaring
 58. Rb Zwolle-Lelystad 131011 vordering werknemer terzake van rugklachten ontstaan door werk verjaard,
 59. Rb Amsterdam 190911 verjaring; RSI, t.t.v werkplekonderzoek en aanpassing werkplek was benadeelde bekend met diagnose, schade en oorzaak
 60. Hof Arnhem 130499 (?!) (sexueel misbruik) bekendheid met schade eerst indien slachtoffer zich bewust is dat het aangedane leed schade in vermogensrechtelijke zin ten gevolge heeft
 61. HR 110311 (art. 81 RO) aanvangsmoment van verjaring bij voortdurende schade
 62. Hof A.dam 080211 meerdere malen met biljartkeu slaan; vordering is verjaard 5 jaar na zittingsdatum in strafzaak
 63. Rb Arnhem 220910 tuchtklacht stuit verjaring niet; verjaring start in nov. 2001 ofschoon toenmalige juridisch en medisch adviseurs kuntsfout in twijfel trokken
 64. HR 031210 9 jarige in botsing met betonauto, benadeelde(s moeder) dient zich enigermate in te spannen om erachter te komen wie aansprakelijk is
 65. Hof Den Bosch 021110 RB oordeelde vordering verjaard, hof niet, maar hof wijst causaal verband af
 66. HR100910 RSI, Voor het gaan lopen van de verjaringstermijn is niet vereist dat de benadeelde bekend is met alle componenten of de gehele omvang van zijn schade.
 67. Rb A.dam 070410 aansprakelijkheid FNV vanwege tekortkomingen bij rechtsbijstandverlening na ongeval niet verjaard
 68. Rb Alkmaar 260510 westfriese flora; regresvordering standhouder t.o.v. organisatie en eigenaar veilinghallen verjaard
 69. Rb R.dam 310310 verjaring in medische aansprakelijkheidszaak, aanvangsmoment eerst na ontvangst medisch advies, 7 jaar na mogelijke medische fout
 70. Rb R.dam 060110 oogletsel na mishandeling; regres aansprakelijkheidsverzekering werkgever parkeercontroleur aanvang verjaring door bekendheid met dader eerst op datum openbare strafzitting
 71. Rb Arnhem 251109 aanvangsmoment verjaringstermijn na mishandeling - moment van bekendheid met aansprakelijke persoon en schade
 72. Rb A.dam 290709 Verjaring, vordering gebaseerd op zorgplicht tov suicidale patient; was betrokkene in staat een claim in te dienen
 73. Hof Den Haag 070709 onvoldoende (subjectieve) bekendheid met aansprak & schade; beoordelingskader
 74. Hof Den Bosch 230609 bekendheid ouders toegerekend aan 9 jarig kind; dader eenvoudig achterhaalbaar
 75. Rb R.dam 070109 vordering m.b.t. na ongeval optredende epilepsie verjaart 5 jaar na optreden epileps
 76. Rb Almelo 060808 vordering tot herstel aansluitend op gedeelde onjuiste voorstelling v. zaken
 77. Rb R.dam 300708 bekendheid met schade door medische fout ontstond eerst na advies medisch adviseur
 78. Rb Haarlem 020708 wrongfull birth, vordering eiser verjaard, vordering eiseres niet
 79. Hof Den Haag 120608 RSI, verjaring; werknemer was reeds bekend met ziektebeeld en aanspr. partij
 80. Rb Leeuwarden 160408 schadevordering voor beroepsfout advocaat verjaard
 81. HR 040408 aanvang vijfjarige verjaringstermijn; voldoende zekerheid omtrent medische fout?
 82. Hof Den Bosch 080108 wn niet bekend met blijvende arbeidsongeschiktheid a.g.v. werk; geen verjaring
 83. Hof Den Bosch 150108 burn-out, bekendheid met schade
 84. Hof Arnhem 301007 bepaling moment van daadwerkelijk in staat zijn vordering in te stellen
 85. Hof A'dam 160807 PTSS na Bijlmerramp; vordering tot schadevergoeding verjaard
 86. Rb R.dam 020707 verjaarde vordering minderjarig kind
 87. Rb Breda 080807 (subjectieve) bekendheid ouders toegerekend aan minderjarige; beroep rechtsdwaling
 88. Rb Arnhem 110707verjaring vangt aan wanneer slachtoffer voldoende zekerheid heeft over aansprakelijk
 89. Hof Den Bosch 131205 sexueel geweld, in staat een procedure in te stellen?
 90. Rb Dordrecht, 231106 RSI-zaak, was betrokken reeds in 1994 bekend met arbeidsgerelateerdheid klach

Subcategorieƫn

Deze website maakt gebruik van cookies