Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb A'dam 201206 derde rijdt zonder rijbewijs met auto; verzekeraar kan schade op verz. verhalen

Rb A'dam 20-12-06 derde rijdt zonder rijbewijs met auto; verzekeraar kan schade op verzekerde verhalen
2.6.  Dit betekent dat thans moet worden beoordeeld of Unigarant (uit hoofde van de MRP 902) gerechtigd is de schade die is ontstaan als gevolg van het ongeval dat op 22 januari 2003 met de auto van A heeft plaatsgevonden, op A te verhalen. Deze vraag wordt bevestigend beantwoord.
In dit verband is van belang dat tussen partijen als onbetwist vast staat dat de schade is ontstaan terwijl de bestuurder van de auto niet in het bezit was van een geldig autorijbewijs. Deze omstandigheid brengt, ingevolge het bepaalde in artikel 13 aanhef en onder 5 van de MRP 902 in samenhang bezien met artikel 10 aanhef en onder 2 van de MRP 902, mee, dat Unigarant in beginsel is gerechtigd de schade met rente en kosten te verhalen op A. Of A al dan niet veronderstelde of mocht veronderstellen dat de bestuurder wél over een geldig rijbewijs beschikte, is in dit verband niet van belang.
Het voorgaande is slechts anders, indien zou komen vast te staan dat de uitzondering genoemd in artikel 10 aanhef en onder 2, laatste zin, van de MRP 902 zich in het onderhavige geval voordoet, te weten dat de geldigheidsduur van het autorijbewijs van de bestuurder is verstreken. Kennelijk bedoelt A, met het in de tweede alinea van overweging 2.3. weergegeven verweer, een beroep te doen op deze uitzonderingsgrond. Dit beroep faalt echter.
Ook in dit verband heeft immers te gelden dat op A, als partij die zich beroept op de rechtsgevolgen van deze uitzonderingsgrond, terzake de stelplicht rust, zodat hij zijn standpunt had dienen te onderbouwen met feiten en omstandigheden. Dit heeft hij echter ook op dit punt nagelaten. Het enkele betoog van A dat hem niet bekend is dat die uitzonderingsgrond niet aan de orde is, is daartoe onvoldoende, zeker nu hij het is geweest die bekend kan worden geacht met de personalia en verdere bijzonderheden van de bestuurder die hij met de verzekerde auto heeft laten rijden. Aan voornoemd verweer wordt derhalve eveneens voorbijgegaan.
LJN AZ9912

Deze website maakt gebruik van cookies