Zoeken

Inloggen

Gedragsregels Advocatuur en Belangenbehartigers Letselschade

Gedragsregels Advocatuur en Belangenbehartigers Letselschade

Meer artikelen...

 1. RBMNE 051022 Advocaat handelt onrechtmatig door tegen cliente op te treden en zich uit te laten over zelfmoordpoging; schade is onvoldoende aannemelijk
 2. RBAMS 100720 afwijzing reconventionele vordering/ verweer tzv nota's advocaat ogv wanprestatie/OD in medisch aansprakelijkheidszaak
 3. GHAMS 140622 Geen beroepsfouten letselschadeadvocaat; Voldoende overleg met cliënt over niet onbegrijpelijke strategiekeus (2)
 4. PPS Bulletin 2 2022 Arjan Loonstra; Betrouwbare verwijzing belangenbehartiging, hoe komen we daar?
 5. RBDHA 250522 claim belangenbehartiger tzv dezelfde schade bij twee verzekeraars; Opname in EVR en weigering verder onderhandeling toegestaan
 6. Letselschade.nu 010622 Minister: ‘Onmogelijk om ongereguleerde belangenbehartigers onder tuchtrecht te brengen’
 7. RBGEL 090322 geen letsel; rol gedragsregels en verordening advocatuur bij resultaatafhankelijke beloning incassowzh & beslag op gelden derdenrekening (2)
 8. PPS-Bulletin 2022-1 P. Oskam; Vergoeding van kosten van ongereguleerde belangenbehartigers
 9. LSA 140221 Branchevereniging LSA neemt afstand van betalen voor cliëntgegevens
 10. TAHVD 021120 berisping terzake van het gedurende 5 jaar op zijn beloop laten van letselschadezaak
 11. TADRSGR 280920 waarschuwing vanwege 3 maanden niets van zich laten horen
 12. TAHVD 210820 Twee weken schorsing vanwege laten verlopen termijnen en onzorgvuldig handelen bij inwinnen medisch advies
 13. TAHVD 060720 berisping vanwege niet invullen opdracht mbt letselschadezaak
 14. TADRARL 030220 klacht tzv afhandeling BGK vorige advocaat ongegrond; wel tekortgeschoten in informatievoorziening terzake
 15. TAHVD 130320 gedeeltelijk voorwaardelijke schorsing vanwege onvoldoende adequaat en voortvarend oppakken letselschadezaken
 16. TADRARL 051020 derdengeldenrekening gebruikt om te bankieren; waarschuwing voor bestuurder en medebestuurder stichting
 17. TADRARL 020320 ongegronde klachten tegen eigen advocaat; gebrek aan inzet en daadkracht; gebrek aan empathie
 18. TADRSHE 110121 Klacht van AG tzv onnodig grievende uitlatingen t.o.v. slachtoffer, niet ontvankelijk, AG niet in belang getroffen
 19. TADRSGR 200921 te summiere opdrachtbevestiging, geen nota's aan cl, achterhouden op derdengeldenrekening gestort voorschot
 20. TAHVD 230821 berisping; advocaat onderkent onvoldoende tegengestelde belangen aansprakelijkheidsverzekeraar en verzekerde
 21. TAHVD 230821 uitlating ism de waarheid. schending regels tzv contante betalingen; ontoelaatbare cessie letselschadevordering; schorsing
 22. TADRSGR 161120 onvoldoende communicatie tzv voortgang letselzaak; dossieroverdracht en toevoeging; dreiging no more mr. nice guy
 23. TADRSHE 061221 berisping voor niet terug trekken na leugenachtige verklaringen van cliënt aan wederpartij
 24. PPS Bulletin oktober 2021 Waarom het beroep van belangenbehartiger in personenschade zou moeten worden beschermd. – Chris van Dijk
 25. HR 090421 Verschoningsrecht advocaat jegens belastingdienst strekt zich uit tot informatie over derdengeldrekening
 26. TAHVD 190221 advocaat houdt onvoldoende toezicht op werkzaamheden letselschadejurist
 27. PIV Bulletin 2021, afl. 1. H. van Katwijk & C. de Koning: A fistful of dollars: Afscheid van het Wilde Westen.
 28. TADRSGR 271119 voorzittersbeslissing: ongegronde klachten tzv aanhalen pre-existente epilepsie en trage reactie door advocaat verzekeraar
 29. TADRSGR 021219 ongegronde klachten tzv aanvraag medisch advies en voortvarendheid in zaken tegen tandarts en implantoloog
 30. TADRSGR 161219 nota's op naam wederpartij en verzoek voor client bestemde gelden over te maken op derdenrekening niet klachtwaardig
 31. TAHVD 041119 overname dossier van bij kantoor vertrekkend advocaat; voldoende tijdig gemeld bij eerste bespreking 7 dagen voor zitting
 32. TADRSGR 090919 ernstig tekortschieten tzv informeren over kansen en strategie; onvoldoende voortvarendheid; laatdunkende en onwelwillende toon; schorsing
 33. TADRAMS 010719 diverse klachten mbt behandeling letselschadezaak zelfstandige; ongegrond
 34. TADRSGR 030419 kennelijk ongegronde klachten tzv optreden in zaak rond onverdunde chemo bij 7-jarig kind waarin verzekeraar zkh de ouders dagvaart
 35. TADRSHE 150419 waarschuwing na klacht van verzekeraar terzake van nodeloos grievende uitlatingen jegens schadebehandelaar en medisch adviseur
 36. TADRARL 171218 waarschuwing tzv het tegen de wil van cliënt achterhouden van medische informatie in procedure rond deskundigenbericht
 37. TAHVD 080618 adviseren van verzekeraar terwijl tegelijkertijd een wederpartij van die verzekeraar wordt bijgestaan niet klachtwaardig; betrof andere afdeling
 38. TAHVD 250518 na twee letselschadebehandelaars en vier advocaten klaagt klager tegen deken omdat deze geen 5e advocaat wil aanwijzen
 39. TADRARL 110619 onduidelijkheid rond schadebehandelaar-niet advocaat; € 10.000,00 boete en waarschuwing, mede vanwege ontbrekend toezicht op wzh
 40. TAHVD 250319 Tijdens bespreking wederpartij confronteren met voordien onbekende tegen-rapportage (toch) niet klachtwaardig
 41. ASP 110419 Gedragscode ASP Advocaten
 42. RBGEL 131218 geen letsel; oneigenlijk gebruik derdengeldenrekening waarvoor advocaat aansprakelijk is tov crediteur cliënt
 43. TAHVD 090718 onvoldoende zorg in financiele aangelegenheden, schorsing vanwege 30% over het behaalde resultaat. onterecht beroep op retentierecht
 44. TAHVD 240918 tijdens bespreking wederpartij confronteren met voordien onbekende (tegen)rapportage is klachtwaardig
 45. TADRAMS 221217 diverse ongegronde klachten terzake van strategie, financiële afspraken en zo meer
 46. TAHVD 100717 gegronde klachten tzv resultaatsgerichte beloning, verrekening met derdengelden zonder uitdrukkelijke instemming
 47. TAHVD 250917 ongegronde klacht tzv aantijging tzv bedrog en onjuiste voorlichting van de rechters
 48. TADRARL 071217 scenario's, strategieën, slagingskansen en schikkingsvoorstel onvoldoende besproken; gebreken in financiële afspraken
 49. RBMNE 250418 advocaat niet, slachtoffer zelf wel, verantwoordelijk voor onjuist rekeningnummer waarop voorschotten zijn gestort
 50. RvD Arnhem-Leeuwarden 041217 observatierapport aangemerkt als onrechtmatig verkregen bewijs, diverse klachten daaromtrent ongegrond
 51. RvD Arnhem-Leeuwarden 270317 o.m. schending provisieverbod met ondoorzichtige constructie; schrapping
 52. RvD Rotterdam 130515 Klachten tegen voorzitter LSA. Verzet ongegrond
 53. RvD Limburg 071215 Drie klachten ongegrond: lange duur letselschadezaak, weigering afgifte dossier aan opvolgend advocaat en schending medisch geheim
 54. RvD Rotterdam 161215 Advocaat beschikt ten onrechte over ingehouden bedrag door deze met zijn declaraties te verrekenen; waarschuwing
 55. RvD Amsterdam 180116 Klacht mbt lange duur letselschadezaak zonder acceptabel resultaat ongegrond; klacht mbt verrekening declaraties met voorschot cliënt: niet-ontvankelijk door overschrijding termijn
 56. vD Midden-Nederland 020516 Nieuwe belangenbeh. verstrekt vertrouwelijke informatie aan ass over overeenkomst tussen cliënt en oude belangenbehartiger; klacht ongegrond
 57. RvD Amsterdam 200217 Advocaat laat zich onnodig grievend uit over slachtoffer: waarschuwing. Geen maatregel voor observatieonderzoek naar wederpartij
 58. Rb Den Haag 080317 Patroon meldt op naam stagiaire gezette toevoegingen bij Deken en RvR; Vordering stagiaire vanwege geschonden geheimhoudingsverplichting
 59. Hof van Discipline 260816 advocaat mag ten aanzien van volledigheid en relevantie van aan derden ter beschikking gestelde stukken afgaan op mededelingen client
 60. Hof van Discipline 260816 geen schending advocatentuchtrecht door advocaat die zonder medeweten betrokkene deskundigen inschakelt voor contrarapportage
 61. Hof 's-Hertogenbosch 260116 geen letsel: geschil over advocatendeclaratie; geen plicht cliënt te wijzen op rechtsbijstandverzekering
 62. RvD Arnhem-Leeuwarden 250116 inwinnen contra-expertise in medische aansprakelijkheidszaak door advocaat aansprakelijk gestelde partij is toegestaan
 63. Rb Noord-Holland 081015 whiplash; slachtoffer mag niet terugkomen op toezegging verrekening AOV
 64. RvD 's-Hertogenbosch 120115 klacht mbt financiele afwikkeling medische zaak; handelswijze bij declareren toevoeging naast BGK; waarschuwing
 65. RvD Arnhem-Leeuwarden 020215 medische zaak heeft 7 jaar volledig stilgelegen, onvoldoende duidelijkheid, en onvolledige informatie over contacten medici; voorwaardelijke schorsing
 66. RvD 's Gravenhage 100215 klacht mbt communicatie advocaat en bevoorschotting ongegrond; klacht ter zake van terugbellen van onvoldoende gewicht
 67. Raad van Discipline Gelderland 161213 schorsing vanwege het meewerken aan betalingen buiten het zicht van de Sociale Dienst
 68. RvD 's Gravenhage 120215 17 ongegronde klachten na in 2 medische expertises niet bewezen medische fout
 69. RvD Arnhem-Leeuwarden 130415 11 ongegronde klachten
 70. HvD 's Hertogenbosch 100415 ongegronde klachten over niet al te voortvarende inhoudelijke behandeling en weinig transparante wijze v declareren
 71. RvD 's Gravenhage 290914 klachten tegen voorzitter LSA ongegrond en niet ontvankelijk
 72. RvD 's Gravenhage 290914 mr. X beklaagt zich over optreden mr W. in door LSA betaalde procedure over 25% succesfee van mr X.
 73. RvD Amsterdam 161214 geschil over advocaatkosten na schikkingsonderhandelingen
 74. RvD 's Hertogenbosch 151214 onvoldoende voortvarend optreden advocaat
 75. RvD 's Gravenhage 080914 geen klachtwaardig handelen door advocaat die verzoekschriftprocedures voert in overleg met belangenbehartiger/oud advocaat
 76. RvD Anrhem-Leeuwarden 171214 client is ontevreden, ihb over het medisch advies, en dient klacht in tegen advocaat; ongegrond
 77. RvD 's-Hertogenbosch 300614 1 jaar onvoorwaardelijke schorsing vanwege ernstige gebreken in dienstverlening
 78. RvD Amsterdam 020914 tuchtklacht terzake van onregelmatigheden bij declaraties en verrekening van gelden; ongegrond
 79. RvD 's-Hertogenbosch 300614 advocaat trekt zich terug nadat slachtoffer deskundigenbericht blokkeert; klachten ongegrond
 80. RvD Amsterdam 170614 ongegronde klachten t.z.v behandeling langlopende letselschadezaak
 81. RvD Amsterdam 020514 gedragsregel 18 belet niet dat advocaat slachtoffer klacht tzv schending GBL door advocaat verzekeraar rechtstreeks indient bij verzekeraar
 82. RvD Amsterdam 080714 advocaat die derde inschakelt dient in te staan voor de kosten van die derde
 83. Hof van Discipline 130513 berisping, advocaat dient zélf schikkingsonderhandelingen te voeren
 84. RvD Utrecht 080413 klachten MA tegen advocaat en maatschap mbt betaling declaraties; niet tijdig gedeclareerd; ongegrond
 85. RvD Utrecht 080413 klacht medisch adviseur tegen advocaten mbt betaling € 58.500; niet tijdig gedeclareerd; klacht ongegrond
 86. Cassatieblog 200313; Verschoningsrecht voor advocaat in dienstbetrekking, Mr. Gijsbrecht Nieuwland
 87. RvD 's-Hertogenbosch 040313 ongeval met tennisbal; niet is gebleken van grove beroepsfouten
 88. RvD 's-Hertogenbosch 250213 onvoorwaardelijke schorsing voor advocaat die zich met de zaak geen raad wist
 89. RvD 's-Gravenhage 171212 onvoldoende vastlegging belangrijke informatie en afspraken 7 klachten, 6 gegrond
 90. Hof Arnhem 120213 KG; advocaat niet verplicht dossier van psychiatrische patiënt te laten inzien door RvR ihkv kwaliteitscontrole
 91. RvD 's-Hertogenbosch 081012 berisping vanwege afwezigheid (voorwaardelijke) honorariumafspraak; onvoldoende nauwgezetheid en zorgvuldigheid
 92. RvD Amsterdam 121212 klacht stichting tegen advocaat die op toevoeging procedeert; geen eigen belang; niet ontvankelijk
 93. HvD 190312 advocaat zet aansprakelijkstelling niet voldoende voortvarend door
 94. HvD 260811 advocaat Stichting spreekt ten opzichte van slachtoffer en rechter onwaarheden aangaande ontvangen uitkering verzekeraar
 95. RvD Arnhem 230712 onvoldoende toezicht op behandeling door juridisch medewerker klachtwaardig
 96. RvD Almela 270812 het stond advocaat in casu vrij zich terug te trekken omdat hij onvoldoende grond zag om tot een aansprakelijkstelling over te gaan
 97. Hof van Discipline 180212 klachtwaardig handelen advocaat tzv verknochtheid bij echtscheiding
 98. RvD Amsterdam 020511 klachten over en weer na overname van een zaak
 99. HvD 291110 medewerking aan vso waarin opgenomen dat eigen nota's wel, en nota's voorganger niet, worden voldaan niet klachtwaardig
 100. RvD 180511 onvoldoende vastlegging afspraken met client, niet aangetekend verzenden van brieven; berisping
 101. RvD Arnhem 020511 dat advocaat doelbewust en heimelijk tracht een zaak over te nemen van letselschadespecialist is niet komen vast te staan
 102. RvD Amsterdam 150311 geen klachtwaardig gebruik van persoonsgegevens
 103. RvD Arnhem 230511 zaak duurt te lang en er is onduidelijkheid over kosten, berisping
 104. RvD Amsterdam 070311 niet adequaat optreden advocaat in letselschadezaak, onduidelijke financiele relatie; ook met Arboclaim
 105. HvD Den Bosch 020810 Verwijt aan verweerder dat hij zonder overleg met klager een aangepaste schadeberekening aan schaderegelaar heeft gestuurd
 106. Rb Roermond 081210 eiser lijdt geen schade doordat advocaat geen hoger beroep had ingesteld; beroep was kansloos
 107. Rb A.dam 111109 aansprakelijkheid bestuurder stichting derdengelden frauderend advocaat
 108. Rb A.dam 290709 advocaat verzuimt er op te wijzen dat vordering m.b.t. immaterieele schade tijdens leven dient te worden ingesteld
 109. Rb Den Haag 200110 beroepsfout in bestuursrechtelijke procedure; geen redelijke kans van slagen voor beroep
 110. HR 111209 claim tegen waarborgdfonds verjaard, maar aanwezigheid spookrijder is niet aannemelijk dus geen schade
 111. Rb Den Haag 160909 Orde schiet tekort bij toezichthouden en controleren bij derdengelden
 112. Rb A.dam 150709 advocaat dient polisvoorwaarden van rechtsbijstandverzekeraar te kennen
 113. Rb A.dam 260308 ongeval tijdens schaatswedstrijden; aansprakelijkheid advocaat voor niet instellen h
 114. Hof L.Warden 251108 opvolgend rb-verlener zegt 7 jaar na ongeval wettelijke aan, stelt voorgangers n
 115. Rb R.dam 110608 expert geeft onjuiste voorlichting over vso en stelt geen schadestaat op
 116. Hof L'warden 060808 advocaat verzuimt verjaring te stuiten; uit verjaring kan schade worden afgeleid
 117. Rb A.dam 300108 rb-verzekeraar ook aansprakelijk voor door ingeschakelde advocaat gemaakte fout
 118. Hof Leeuwarden 070508 advocaat maakte beroepsfout door geen belastinggarantie te vorderen
 119. Hof Leeuwarden 050907 geen belastinggarantie, beroepsfout advocaat? Volgt comparitie van partijen.
 120. Rb L'warden 160408 schadevordering voor beroepsfout advocaat verjaard
 121. Hof Leeuwarden 211107 verjaringsaspect moet in advisering door advocaat worden betrokken
 122. Rb Arnhem 0711007 advocaat handelt niet als redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat
 123. Hof Den Haag 071107 causaal verband tussen beroepsfout advocaat en schade bij echtscheiding?
 124. Rb A'dam 101007 rechtsbijstandverzekeraar informeert eiser niet volledig over haar kansen;
 125. Rb Arnhem 250907 resultaat procedure bleek ongunstiger dan eerder schikkingsvoorstel; fout jur. adv?
 126. Hof Leeuwarden 050907 ernstig ongeval jong kind; advocaat had medisch adviseur moeten inschakelen
 127. Rb Arnhem 080807 Schadestaat procedure naar aanleiding van beroepsfout van advocaat.
 128. HR 190107 opvolgend advocaat laat zaak liggen, vordering verjaard. Beroepsfout? kanswaardering
 129. Hof Den Haag 251006 tekortschieten advocaat? Norm: redelijk bekwaam, redelijk handelend vakgenoot
 130. Rb Leeuwarden 270705 advocaat handelt onrechtmatig door bij voorbaat kansloze procedures te voeren
 131. Hof Den Bosch, 300506: is gehandeld als "redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot"?
 132. Hoge Raad 300606: Schade als gevolg van niet tijdig ingesteld hoger beroep
 133. Hoge Raad 300606: fout bij advisering m.b.t. ww-uitkering;
 134. Rb Maastricht, 080206 Verjaring niet gestuit

Deze website maakt gebruik van cookies