Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Overijssel 010216 kostenbegroting deelgeschil afgewezen; maar ook geen proceskostenveroordeling in proceskosten verweerder

Rb Overijssel 010216 geen medische eindtoestand en nog psychiatrische expertise nodig; deelgeschil over causaal verband volstrekt onnodig ingesteld; 
- kostenbegroting deelgeschil afgewezen; maar ook geen proceskostenveroordeling in proceskosten verweerder

4.15. [Verzoeker] heeft verzocht om de kosten van deze procedure te begroten en ASR voorts te veroordelen het begrote bedrag aan [Verzoeker] te betalen. ASR stelt zich op het standpunt dat een kostenveroordeling jegens haar achterwege dient te worden gelaten en dat [Verzoeker] dient te worden veroordeeld in de door haar gemaakte kosten, nu het deelgeschil onnodig is ingesteld.

4.16. Afwijzing van het verzoek als zodanig staat niet in de weg aan het begroten van de kosten op de voet van artikel 1019aa Rv. Dat is slechts anders indien het maken van proceskosten niet redelijk wordt geoordeeld in de zin van artikel 6:96 lid 2 BW, bijvoorbeeld omdat de deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld (TK 2007-2008, 321 518, nr. 3, p. 12). Ten tijde van de indiening van het verzoekschrift was het standpunt van ASR aan (de advocaat van) [Verzoeker] genoegzaam bekend en dus ook dat er nog veel punten zijn die partijen verdeeld houden alvorens een vaststellingsovereenkomst kan worden gesloten. Van een advocaat mag – gegeven die omstandigheden – worden verwacht dat hij op voorhand inschat of het door hem verzochte waarschijnlijk zal kunnen worden toegewezen. (De advocaat van) [Verzoeker] heeft niettemin het verzoek ingediend.

De rechtbank is van oordeel dat (de advocaat van) [Verzoeker] in redelijkheid niet heeft kunnen komen tot het maken van kosten voor de onderhavige verzoekschriftprocedure. Begroting blijft dus achterwege.

4.17. Voor een proceskostenveroordeling, zoals [Verzoeker] en ASR over en weer hebben verzocht, bestaat geen aanleiding, reeds niet omdat artikel 289 Rv dat daarvoor de grondslag zou moeten zijn, in artikel 1019aa lid 3 Rv buiten toepassing is verklaard. stichtingpiv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies