Zoeken

Inloggen

Medische Privacy

Medische Privacy

Meer artikelen...

 1. RBAMS 180320 tbv eenzijdige rapportage zijn persoonsgegevens zkh met expert gedeeld; gerechtvaardigd belang voor verdediging idzv art. 9 lid 2 sub f AVG
 2. RBROT 100420 beoordeling claim door BAV zkh; onvoldoende grond om verbod op verwerking van medische gegevens (ex. art. 9 lid 1 AVG) op te heffen
 3. HR 221119 Directe werking en doorwerking grondrechten in horizontale verhouding. Alcohol- en drugstest wn-er ikv aovk in Aruba
 4. Proefschrift 130219 M. Sombroek van Doorm Kindermishandeling en beroepsgeheim: 'Leg nadruk op goede zorg, niet op zwijgen'
 5. RBOBR 121018 weigering brede machtiging (ook voor schaderegelaar) te ondertekenen mag niet leiden tot weigering schade in behandeling te nemen
 6. RBGEL 150119 slachtoffer niet gehouden medische informatie te overleggen; oordeel tzv benodigde informatie voorbehouden aan deskundige
 7. RBROT 241018 schaderegelaar heeft geen recht op inzage in expertiserapport; voldoende dat medisch adviseur rapport kan inzien
 8. HR 011217 inrichting landelijke infrastructuur voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (zorginfrastructuur) onrechtmatig? verwerping beroep
 9. Beroepscode NIP
 10. Rb Gelderland 120617 Zaaddonorschap. KID-behandeling. Deskundigenbericht afgewezen. Geen inzage in 5000 andere medische dossiers kliniek
 11. Rb Noord-Holland 120417 Vordering afgifte patiëntendossier GGD (bemoeizorg) gehonoreerd. Identiteit melders moet echter worden beschermd..
 12. Hof 's-Hertogenbosch 110417 Deskundige dient beschikking te krijgen over door ziekenhuis ingebrachte brief van (MA?) arts die geen (eigen) onderzoek heeft verricht en geen contact met betrokkene heeft gehad
 13. Rb Gelderland 021116 als geen gebruik wordt gemaakt van het blokkeringsrecht, dient de aan de deskundige verschafte medische infomatie aan (de medisch adviseur van) de wederpartij te worden verstrekt
 14. Hof van Discipline 260816 geen schending advocatentuchtrecht door advocaat die zonder medeweten betrokkene deskundigen inschakelt voor contrarapportage
 15. Rechtbank Rotterdam: Niet informeren over bewaartermijn gegevens maakt verwerking onrechtmatig - door M. Jansen op 260716 op Dirkzwagerieit.nl
 16. Geluidsopname bij de arts? door mr. T. van den Ende in Lucide
 17. Afspraken over inzet onafhankelijk deskundige arts bij fraudeonderzoek in de zorg - Rijksoverheid.nl op 050716
 18. Tuchtraad Financiële Dienstverlening 2015-003 Ongerichte vraagstelling buiten bereik machtiging klachtwaardig
 19. Onafhankelijk arts bij fraudemeldplicht ‘haalbaar’ - door Bas Knoop op Medisch Contact 150616
 20. Rb Amsterdam 261115 dwarslaesie na zelfmoordpoging; voorlopig getuigenverhoor behandelaars; gerechtvaardigd beroep verschoningsrecht
 21. CRvB 030216 UWV heeft ten onrechte aan de gemachtigde van wg-er, werkzaam bij een verzekeraar, bijzondere toestemming voor kennisname van medische gegevens wn-er onthouden
 22. RTG Groningen 210715 eenzijdige expertise in medische aansprakelijkheidszaak; klachten tegen arts mbt privacy en papieren expertise; ongegrond
 23. Mr. R.A. Heida over de onjuistheden in rb Noord-Holland 210115
 24. Rb Noord-Holland 210115 arbodienst aansprakelijk vanwege niet mededelen aan wg-er dat wn-er WAO-verleden had; op deze informatie rust geen medisch beroepsgeheim
 25. Hof 's-Hertogenbosch 081013 knieklachten en psychische klachten mishandeling; slachtoffer moet alle rapportages UWV en patientenkaart tot 5 jaar voor ongeval inbrengen
 26. Privacy in de Zorg: een overzicht van de laatste ontwikkelingen [eBook] door Hester de Vries op 01-12-2014
 27. Verzekeringsartsen: UWV handelt in strijd met wet - Volkskrant.nl door Gijs Herderscheê
 28. KNMG en NPCF: instanties moeten beroepsgeheim niet omzeilen - 07-09-2014
 29. PIV-bullletin 2014-1; Op het snijvlak der grondrechten – Bescherming van privacy of eerlijk proces… - door mr. A.E. Santen
 30. Rb Den Haag 181213 getuigenverhoor schietincident Alphen a/d Rijn; psychiater en psychiatrisch verpleegkundige kunnen zich beroepen op verschoningsrecht
 31. Rb Rotterdam 050213 aansprakelijk gesteld re-integratiebedrijf vordert bij werkgever (medische) stukken personeelsdossier
 32. RTC 's-Gravenhage 050213 advocaat zonder schriftelijke opdracht niet ontvankelijk in klacht tzv weigering inzage in medisch dossier wilsonbekwame
 33. Rb Oost-Nederland 280213 expertise bindend; geen verbod aan ass om andere deskundige te raadplegen voor second opinion
 34. Hof Arnhem 120213 KG; advocaat niet verplicht dossier van psychiatrische patiënt te laten inzien door RvR ihkv kwaliteitscontrole
 35. Rb Haarlem 040113 enkel met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het toegestaan medische gegevens aan derden ter beschikking te stellen
 36. Medisch Beroepsgeheim in dubio 01-10-2012
 37. Delen medische gegevens alleen bij gerichte vraag en expliciete toestemming - KNMG
 38. HR 250512 beëindiging samenwerking; hulpverlener heeft recht op kopie medische dossiers van door hem behandelde patiënten
 39. KNMG februarì 2012: Blijf scherp bij medische verklaringen
 40. RvD Amsterdam 150311 geen klachtwaardig gebruik van persoonsgegevens
 41. Beroepsgeheim biedt ruimte bij concreet gevaar, persbericht KNMG okt 2011
 42. PIV-Bulletin 2011, 2 - Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen – Reacties op artikel Holvast Mr. J.R. Meelker, Mr. ir. J.P.M. Simons.
 43. PIV-Bulletin 2011, 1 - Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Dr. J. Holvast
 44. CTG 110510 Privacy; verstrekking medisch dossier aan AD-er en (via advocaat) aan andere deskundigen klachtwaardig
 45. Hof van Discipline 301109, advocaat handelt ism tuchtrecht door beroep op eenzijdig aangevraagd, inhoudelijk onjuist, deskundigenadvies. art. 16 Wbp verbiedt voorleggen dossier aan extern deskundige
 46. Rb Den Bosch 060510 nek- schouder- en rugklachten na sjouwen met verhuisdozen; werkneemster dient medische gegevens in het geding te brengen
 47. Hof van Discipline 301109, advocaat handelt in strijd met tuchtrecht door zich te beroepen op eenzijdig aangevraagd, inhoudelijk onjuist, deskundigenadvies. art. 16 Wbp verbiedt voorleggen dossier aan extern deskundige
 48. Rb R. dam 220410 vordering t.o.v. advocaat die medische dossier aan extern arts zendt afgewezen
 49. Rb Arnhem 260609 (kg) ass vordert patientenkaart; het is aan desk. om te bepalen welke info nodig is
 50. Rb Utrecht 250309 rapportage deskundige in sexueel misbruikzaak blijft buiten beschouwing
 51. Ik heb ik heb wat jij niet hebt." Het omgaan met medische gegevens in de afhandeling van claims
 52. De reikwijdte van de geheimhoudingsplicht van de medisch adviseur; Mw. mr. S.E. Phoelich-Pontier in
 53. Privacy zieke werknemer is onvoldoende beschermd ; ivo van der Helm
 54. De zieke werknemer en privacy
 55. Hof Den Haag 070907 het niet toestaan van een fishing expedition is niet in strijd met een fair tria
 56. RvT 2007-047 Med E klacht tegen medisch adviseur vanwege opvragen medische voorgeschiedenis
 57. RvT 2007-046 Med E klacht tegen expert vanwege eenzijdig afbreken onderhandelingen
 58. CRvB 101006:Werkgever krijgt in WAO-procedure geen volledige inzage in stukken; geen strijd EVRM
 59. Privacy in het geding; gedwongen overleggen gehele medische dossier
 60. CRvB 051006 wg-er ambtenaar vraagt terecht om medische informatie waaruit aansprakelijkheid vloeit
 61. Rb Assen 250906 kort geding Bureau verricht onderzoek m.b.v. Ergos Worksimulator, WGBO n.v.t.
 62. CRvB 180806;Inzagerecht werkgever voldoende geregeld in art 88-88i WAO
 63. CRvB 110706 Verplichting tot inroepen psychologische hulp als voorwaarde voor bijstandsuitkering;
 64. Gegevens zieke werknemer mogen niet naar nieuwe arbodienst
 65. Particuliere recherchebureaus informeren burgers onvoldoende over onderzoek
 66. Hof L.warden 220206 onderzoek naar erfelijkheid aandoening kind geen schending privacy ouders
 67. CTG 05/010 Opsteller dient bij het opstellen van stukken rekening te houden met inzage door derden
 68. Reintegratie van zieke werknemers en privacy.
 69. CTG 230306 psychotherapeut dient zich te onthouden van verklaring voor gerechtelijke proc.

Deze website maakt gebruik van cookies