Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb R. dam 080910 kosten overstap naar andere belangenbehartiger toegewezen

Rb R. dam 080910 kosten overstap naar andere belangenbehartiger toegewezen
De omvang van de schade - buitengerechtelijke kosten
4.51.  [eiser] maakt aanspraak op vergoeding van een bedrag van € 1.500,00 dat hij aan Bureau Pals heeft betaald en een bedrag van € 2.331,21 ter zake van de kosten van het NRL.

4.52.  Ace voert aan dat zij reeds een totaalbedrag van € 13.192,22 aan buitengerechtelijke kosten heeft betaald. Daarmee heeft zij haars inziens ruimschoots aan haar verplichtingen dienaangaande voldaan. Ace wijst erop dat niet zonder meer alle kosten als buitengerechtelijke kosten kunnen worden aangemerkt, maar dat deze ook (in ieder geval deels) in het liquidatietarief van de proceskostenveroordeling zijn begrepen. Voor wat betreft de kosten van Bureau Pals stelt Ace zich op het standpunt dat deze de dubbele redelijkheidstoets van artikel 6:96 lid 2 BW niet kunnen doorstaan. In de visie van Ace hebben de advocaat en het NRL de werkzaamheden van Pals in feite overgedaan.

4.53.  De reeds door Ace voldane buitengerechtelijke kosten zijn in het buitengerechtelijke traject door Ace voldaan, naar de rechtbank aanneemt nadat [eiser] voldoende aannemelijk had gemaakt dat betreffende kosten voldeden aan de dubbele redelijkheidstoets. Uit het feit dat Ace reeds een totaalbedrag van € 13.192,22 aan buitengerechtelijke kosten heeft betaald, kan niet worden afgeleid dat de in deze procedure gevorderde kosten niet redelijk zijn, dan wel dat de in totaal gemaakte buitengerechtelijke kosten niet redelijk zijn. Evident is dat [eiser] groot belang had om deze kosten te maken. Zijn bestaanszekerheid stond op het spel.

4.54.  Uit de overgelegde factuur en de specificatie van de verrichtingen van Bureau Pals maakt de rechtbank op dat (ook) die kosten voldoen aan de dubbele redelijkheidstoets. Dat [eiser] de aan Bureau Pals verleende opdracht heeft ingetrokken en een andere belangenbehartiger heeft ingeschakeld, brengt niet zonder meer mee dat de door Bureau Pals gemaakte kosten niet langer als redelijk kunnen worden gekwalificeerd. Dat [eiser] niet direct in staat is geweest een belangenbehartiger te kiezen waarmee hij tevreden was, waardoor mogelijk enige extra kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand zijn gemaakt, is inherent aan het feit dat [eiser] geen ervaring heeft met het verkeren in de positie van het slachtoffer van een ongeval dat in onderhandeling dient te treden met de verzekeraar van de aansprakelijke partij om vergoeding van zijn schade te verkrijgen en dat zich daartoe dient te voorzien van de bijstand van een geschikte professionele belangenbehartiger.

4.55.  Dat het NRL relevante buitengerechtelijke werkzaamheden heeft verricht, blijkt in voldoende mate uit de overgelegde producties, waaronder het overgelegde schaderapport met bijlagen, welk rapport ook een wezenlijke rol heeft gespeeld in de onderhandelingen tussen partijen omtrent het treffen van een minnelijke regeling.

4.56.  De rechtbank ziet geen aanleiding om enigerlei korting toe te passen op de buitengerechtelijke kosten op de grond dat partijen thans alsnog in een procedure tegenover elkaar staan. Het is weliswaar altijd denkbaar om verrichtingen die in het kader van de onderhandelingen tussen partijen hebben plaatsgevonden achteraf te kwalificeren als (mede) strekkende tot instructie en daarmee als proceskosten, maar een dergelijke kostenverkleuring achteraf is in praktische zin niet goed werkbaar. De rechtbank zal de ter zake van buitengerechtelijke kosten gevorderde bedragen derhalve toewijzen. Over de schade ter zake van de kosten van Bureau Pals is wettelijke rente gevorderd. Een ingangsdatum is niet genoemd. De wettelijke rente over die schadepost zal worden toegewezen met ingang van de dag van dagvaarding.
LJN BN9171

Deze website maakt gebruik van cookies