Zoeken

Inloggen

Artikelen

Hof 's-Hertogenbosch 110314 asbestslachtoffer overlijdt op 63 jarige leeftijd; smartengeld € 50.000,-

Hof 's-Hertogenbosch 110314 mesothelioom; uit rapport epidemioloog en arbeidshygiënist blijkt 4-5 uur lang relevante blootstelling asbest; wg-er aansprakelijk;
- asbestslachtoffer overlijdt op 63 jarige leeftijd; smartengeld € 50.000,-

vervolg op: hof-den-bosch-220311-werkzaamheden-met-asbest-gedurende-4-5-uur-in-1977

11.18.

Ten aanzien van de gevorderde immateriële schade overweegt het hof als volgt.
De hoogte van het smartengeld dient te worden bepaald aan de hand van alle omstandigheden van de zaak. Daarbij speelt naar het oordeel van het hof enerzijds in het bijzonder een rol dat bij [erflater] sprake was van mesothelioom, welke ziekte binnen een jaar na diagnose heeft geleid tot zijn overlijden en wel op de nog jonge leeftijd van 63 jaar, maar anderzijds ook dat de mate van verwijtbaarheid van [Bouwbedrijf] uitdrukkelijk dient te worden bezien in het licht van de omstandigheden in de jaren 1977/1978, waaronder de door de deskundigen beschreven toenmalige stand van zaken rond de gehele asbestproblematiek in het algemeen en bij kleinere bedrijven als dat van [Bouwbedrijf] destijds in het bijzonder.
Mede gelet op de bedragen die door Nederlandse rechters in enigszins vergelijkbare gevallen zijn toegekend, begroot het hof het smartengeld op € 50.000,--.
De wettelijke rente over dit bedrag acht het hof toewijsbaar vanaf 16 oktober 2006. Dat in het asbestconvenant in de verschillende toe te wijzen bedragen al rekening is gehouden met de component wettelijke rente speelt hier geen rol nu in dit geval, waarin [Bouwbedrijf] steeds aansprakelijkheid heeft ontkend, door het hof bij dat convenant niet is aangeknoopt.

ECLI:NL:GHSHE:2014:655

Deze website maakt gebruik van cookies