Zoeken

Inloggen

Artikelen

RBLIM 180719 rb benoemd psychiater, aansluitend vza en daarop aansluitend arbeidsdeskundige, vraagstelling vza

RBLIM 180719rb benoemd psychiater, aansluitend vza en daarop aansluitend arbeidsdeskundige 
- patiëntenkaart over 5 jaar voor het ongeval, ter inzage van verzekeraar, doch uitsluitend voor medisch adviseur

4.4. 

Aan mevrouw Timmerhuis worden de navolgende vragen ter beantwoording voorgelegd. 

Wilt u betrokkene, [ verzoekster ] , geboren op [ geboortedatum ] , uitnodigen voor onderzoek om onderstaande vragen te beantwoorden? 

In samenspraak met collega Mattem, medisch adviseur van AIG Europe, de aansprakelijke verzekeraar, werd collega drs. R.J.J. Devilée, orthopaedisch chirurg, aangezocht om een orthopedische expertise te verrichten, hetgeen resulteerde in zijn rapportage van 8 november 2016. Van zijn bevindingen en conclusies werd door de Rechtbank Limburg op 10 mei 2017 in deelgeschil bepaald dat deze uitgangspunt dienen te vormen voor het bepalen van de te stellen beperkingen. 
Voorts wordt in de onderhavige procedure een psychiatrische expertise verricht door dr. A. Korzec. Deze bevindingen en conclusies daarvan dienen, naast de bevindingen en conclusies van orthopedisch chirurg Devilée, aanvullend en tevens uitgangspunt te vormen 
voor het bepalen van de te stellen beperkingen. 

Algemene toelichting 
De vraagstelling is bedoeld om niet-medici die zich bezighouden met de afwikkeling van letselschade inzicht te geven in de medische en verzekeringsgeneeskundige uitgangspunten die van belang zijn bij het bepalen van de omvang van de schade die de onderzochte heeft 

geleden (en in de toekomst mogelijk zal lijden) als gevolg van een ongeval. 
Deze schade wordt in het civiele aansprakelijkheidsrecht vastgesteld aan de hand van een vergelijking tussen de gezondheidstoestand van de onderzochte zoals die na het ongeval is ontstaan en zich waarschijnlijk in de toekomst zal voortzetten (de situatie met ongeval) en 
de hypothetische situatie waarin de onderzochte zich zou hebben bevonden als het ongeval nooit had plaatsgevonden (de situatie zonder ongeval). 

De vragen die door de verzekeringsgeneeskundige beantwoord dienen te worden zijn de volgende: 
1. Hoe luidt de anamnese voor wat betreft de aard en ernst van het letsel en de door betrokkene ervaren beperkingen? 
2. Wilt u aan de hand van alle relevante gegevens en uw onderzoeksbevindingen op uw vakgebied de door u vastgestelde beperkingen van betrokkene duidelijk beschrijven? 
Wilt u daartoe een functionele mogelijkhedenlijst opstellen, zulks mede ten behoeve van eventueel aanvullend arbeidsdeskundig onderzoek? 
Wilt u de belastbaarheid per item van de FML duidelijk en concreet (waar van toepassing ook in maat en getal) omschrijven en wilt u vooral ook aangeven welke recuperatietijd u eventueel nodig vindt, indachtig navolgend voorbeeld? 
Voorbeeld: de heer/mevrouw X kan maximaal 60 minuten achtereen lopen, waarna hij 70 minuten moet recupereren, en daarna weer 60 minuten kan lopen. 
3. Wilt u bij uw onderzoek in acht nemen dat niet enkel relevant zijn beperkingen vanwege medisch objectiveerbare klachten, maar ook beperkingen ten gevolge van naar hun aard subjectieve klachten, mits u van de plausibiliteit daarvan overtuigd bent? 
Wilt u wel nadrukkelijk onderscheid maken tussen de beperkingen die u aanneemt op grond van objectiveerbare afwijkingen en beperkingen die u aanneemt op grond van subjectieve klachten? 
4. Wilt u bij uw onderzoek er rekening mee houden dat een eenmalig onderzoek binnen een "spreekkamersituatie" en veelal van korte duur maar een "momentopname" is die niet altijd een zuiver beeld zal schetsen van de dagelijkse (pijn)situatie van de betrokkene in het functioneren thuis, op het werk en inzake hobby's? Wilt u daarom betrokkene zo nodig (laten) onderwerpen aan duurbelastend onderzoek, teneinde een zo goed mogelijk zicht op de gezondheidsproblematiek te krijgen? 
5. Heeft u nog overige opmerkingen die voor de beoordeling van de zaak van belang kunnen zijn? 

Met dank aan mr. H. van Velde, Slot Letselschade voor het inzenden van deze uitspraak.

Citeerwijze: www.letselschademagazine.nl/2019/RBLIM-180719

Deze website maakt gebruik van cookies