Zoeken

Inloggen

Artikelen

Hof Den Bosch 021007 advocaat vraagt niet uit eigen beweging naar zwart werk; geen beroepsfout

Hof Den Bosch 0210-07 advocaat vraagt niet uit eigen beweging naar zwart werk; geen beroepsfout
4.16 Post 3 betreft het al dan niet in aanmerking nemen van zwarte neveninkomsten. Hierbij gaat de discussie over de vraag of [persoon 1] verweten kan worden dat hij destijds niet uit eigen beweging naar eventuele (zwarte) neveninkomsten heeft geïnformeerd. Vaststaat dat [appellant] er zelf tegenover [persoon 1] niets over heeft gezegd, maar volgens hem had het feit dat hij bij Bavaria BV minder was gaan werken en verdienen dan bij zijn vorige werkgever voor [persoon 1] aanleiding moeten zijn om hem hierover vragen te stellen.

4.17 Het hof overweegt hierover het volgende. Het moge zo zijn dat zwarte neveninkomsten in beginsel bij de berekening van het verlies aan arbeidsvermogen worden betrokken, maar het gaat te ver om van een rechtshulpverlener te verlangen dat hij hier steeds naar expliciet informeert wanneer zijn cliënt er zelf het zwijgen toe doet en er zich geen bijzondere omstandigheden voordoen die het bestaan van die neveninkomsten waarschijnlijk maken. Het enkele feit dat [appellant] minder was gaan werken en verdienen is op zich zelf genomen niet een dergelijke bijzondere omstandigheid. Met de rechtbank is het hof van oordeel dat [persoon 1] er gezien het ongeoorloofde karakter van zwarte neveninkomsten in beginsel van uit mocht gaan dat [appellant] alleen reguliere inkomsten had en dat het aan [appellant] was [persoon 1] over het bestaan ervan te informeren. Wanneer [appellant] dat nalaat, om welke reden dan ook, dient dat voor zijn eigen risico te blijven en kan hij niet op goede gronden [persoon 1] verwijten dat het onderwerp bij de onderhandelingen niet ter sprake is gekomen. Deze post komt reeds om deze reden niet voor toewijzing in aanmerking.
LJN BB6412

Deze website maakt gebruik van cookies