Zoeken

Inloggen

Privacy na overlijden

Privacy na overlijden

Meer artikelen...

 1. RBGEL 260122 Vordering inzage medisch dossier van door suïcide overleden zoon toegewezen, veronderstelde toestemming is in 7:458a BW geen criterium meer
 2. RBOBR 190122 Vordering nabestaanden verstrekking medisch dossier; authenticiteit machtiging betwist; vermoeden medische fout onvoldoende onderbouwd
 3. RBLIM 220921 moeder vordert na suicide dochter volledige dossier van instelling; afwijzing ogv geheimhoudingsplicht
 4. RBGEL 151021 vordering tzv afgifte gespreksopname melding bij Meldkamer Ambulancezorg; belang in de zin van artikel 7:458a
 5. KNMG 190121 Handreiking inzagerecht nabestaanden
 6. RBNNE 171120 Verzoek voorlopig deskundigenonderzoek naar vaderschap, aan de hand van weefsel van overledene, afgewezen
 7. RBMNE 020819 zonder afschrift medisch dossier is het voor erfgenaam niet mogelijk te toetsen hoe deskundige tot oordeel over wilsbekwaamheid is gekomen; doorbreking beroepsgeheim gerechtvaardigd
 8. GHARL 130819 KG; Medische geheimhoudingsplicht. Afgifte medisch dossier nodig voor beoordeling wilsbekwaamheid
 9. GHDHA 200819 recht op inzage/afschrift medisch dossier van overleden moeder ogv door haar aan haar zoon verstrekte schriftelijke machtiging; art. 7:458a BW (nieuw)
 10. GHDHA 020719 Testament. Was erflaatster in staat haar wil te bepalen. Bewijs door getuigen. Verpleegkundigen komt beroep op functioneel verschoningsrecht toe
 11. RBOVE 160419 dochter vordert bij (voormalig) huisarts afgifte medische gegevens van moeder en (overleden) vader; afwijzing
 12. RBMNE 080818 geen letsel; overledene benoemd bewindvoerder tot enig erfgenaam; vordering tot afgifte medisch dossier afgewezen
 13. GHARL 150518 geclausuleerde toewijzing afgifte patiëntenkaart na overlijden zoon
 14. Rb Rotterdam 070218 verzoek afgifte medisch dossier; geen (veronderstelde) toestemming; onafhankelijke ha voor concrete vragen tav behandeling wijlen moeder
 15. Rb Gelderland 211117 doorbreking medisch beroepsgeheim i.v.m. wilsonbekwaamheid t.t.v. verlijden testament; zwaarwegend (financieel) belang minderjarige zoon
 16. Rb Oost-Brabant 221117 veronderstelde toestemming verleend; echtgenote is aangewezen persoon gelet op wens van wijlen echtgenoot mbt mentorschap
 17. Rb Noord-Nederland 270917 beoordeling wilsbekwaamheid ivm testament; beperkte doorbreking medisch beroepsgeheim ivm deskundigenbericht
 18. Rb Overijssel 090817 doorbreking medisch beroepsgeheim i.v.m. testament; beginsel van hoor- en wederhoor levert een zwaarwegend belang op; contra-expertise mogelijk
 19. Rb Limburg 190717 Ouders door zelfdoding overleden dochter willen inzage in medisch dossier; geen veronderstelde toestemming; opheffing beroepsgeheim betekent geen plicht tot inzageverlening
 20. Hof Den Bosch 070317 KG. immateriële belang ouder bij indienen van klacht on voldoende zwaarwegend belang voor inzage in het medisch dossier
 21. Hof Amsterdam 050716 hoger beroep in KG: vordering tot verstrekken afschrift medisch dossier overleden moeder; voor indienen klacht tegen thuiszorginstelling is dossier niet noodzakelijk
 22. Rb Noord-Holland 081215 KG; vordering zoon tegen HA tzv afgifte dossier overleden moeder tbv klacht zorginstelling; rechtsgeldigheid machtiging eindigt bij overlijden
 23. Rb Noord-NL 030216 vordering tot afgifte medisch dossier door nabestaande ivm overlijden zoon door mogelijke medische fout; beroep op geheimhoudingsplicht gehonoreerd
 24. Rb Noord-Holland 040315 rechter is gehouden zo nodig ambtshalve de belangen van een overledene mbt privacy te behartigen
 25. Rb Oost-NL 280313 criteria doorbreken geheimhoudingsplicht mbt erflater; inbreuk gerechtvaardigd
 26. Rapport overlijden moeder niet openbaar, medisch contact 04-09-2012
 27. Rb 's-Gravenhage 310812 inzage medisch dossier ivm testament afgewezen; informatie kan worden verkregen door horen notaris en familie
 28. RTC Groningen 061211 te algemene machtiging van 25-06-2008 is ongeschikt om na overlijden op 24-10-2009 volledig medisch dossier overledene aan derden te verstrekken
 29. Hof Arnhem 100112 Inzage medisch dossier in verband met rechtsgeldigheid testament
 30. Rb Leeuwarden 080611 KG, vordering nabestaanden tot afgifte medische gegevens afgewezen
 31. Hof Den Haag 300806 arts in beginsel gehouden tot geheimhouding; slechts zeer bijzondere omstandigheden maken dit anders

Deze website maakt gebruik van cookies