Zoeken

Inloggen

Privacy na overlijden

Privacy na overlijden

Meer artikelen...

 1. RBMNE 020819 zonder afschrift medisch dossier is het voor erfgenaam niet mogelijk te toetsen hoe deskundige tot oordeel over wilsbekwaamheid is gekomen; doorbreking beroepsgeheim gerechtvaardigd
 2. GHARL 130819 KG; Medische geheimhoudingsplicht. Afgifte medisch dossier nodig voor beoordeling wilsbekwaamheid
 3. GHDHA 200819 recht op inzage/afschrift medisch dossier van overleden moeder ogv door haar aan haar zoon verstrekte schriftelijke machtiging; art. 7:458a BW (nieuw)
 4. GHDHA 020719 Testament. Was erflaatster in staat haar wil te bepalen. Bewijs door getuigen. Verpleegkundigen komt beroep op functioneel verschoningsrecht toe
 5. RBOVE 160419 dochter vordert bij (voormalig) huisarts afgifte medische gegevens van moeder en (overleden) vader; afwijzing
 6. RBMNE 080818 geen letsel; overledene benoemd bewindvoerder tot enig erfgenaam; vordering tot afgifte medisch dossier afgewezen
 7. GHARL 150518 geclausuleerde toewijzing afgifte patiëntenkaart na overlijden zoon
 8. Rb Rotterdam 070218 verzoek afgifte medisch dossier; geen (veronderstelde) toestemming; onafhankelijke ha voor concrete vragen tav behandeling wijlen moeder
 9. Rb Gelderland 211117 doorbreking medisch beroepsgeheim i.v.m. wilsonbekwaamheid t.t.v. verlijden testament; zwaarwegend (financieel) belang minderjarige zoon
 10. Rb Oost-Brabant 221117 veronderstelde toestemming verleend; echtgenote is aangewezen persoon gelet op wens van wijlen echtgenoot mbt mentorschap
 11. Rb Noord-Nederland 270917 beoordeling wilsbekwaamheid ivm testament; beperkte doorbreking medisch beroepsgeheim ivm deskundigenbericht
 12. Rb Overijssel 090817 doorbreking medisch beroepsgeheim i.v.m. testament; beginsel van hoor- en wederhoor levert een zwaarwegend belang op; contra-expertise mogelijk
 13. Rb Limburg 190717 Ouders door zelfdoding overleden dochter willen inzage in medisch dossier; geen veronderstelde toestemming; opheffing beroepsgeheim betekent geen plicht tot inzageverlening
 14. Hof Den Bosch 070317 KG. immateriële belang ouder bij indienen van klacht on voldoende zwaarwegend belang voor inzage in het medisch dossier
 15. Hof Amsterdam 050716 hoger beroep in KG: vordering tot verstrekken afschrift medisch dossier overleden moeder; voor indienen klacht tegen thuiszorginstelling is dossier niet noodzakelijk
 16. Rb Noord-Holland 081215 KG; vordering zoon tegen HA tzv afgifte dossier overleden moeder tbv klacht zorginstelling; rechtsgeldigheid machtiging eindigt bij overlijden
 17. Rb Noord-NL 030216 vordering tot afgifte medisch dossier door nabestaande ivm overlijden zoon door mogelijke medische fout; beroep op geheimhoudingsplicht gehonoreerd
 18. Rb Noord-Holland 040315 rechter is gehouden zo nodig ambtshalve de belangen van een overledene mbt privacy te behartigen
 19. Rb Oost-NL 280313 criteria doorbreken geheimhoudingsplicht mbt erflater; inbreuk gerechtvaardigd
 20. Rapport overlijden moeder niet openbaar, medisch contact 04-09-2012
 21. Rb 's-Gravenhage 310812 inzage medisch dossier ivm testament afgewezen; informatie kan worden verkregen door horen notaris en familie
 22. RTC Groningen 061211 te algemene machtiging van 25-06-2008 is ongeschikt om na overlijden op 24-10-2009 volledig medisch dossier overledene aan derden te verstrekken
 23. Hof Arnhem 100112 Inzage medisch dossier in verband met rechtsgeldigheid testament
 24. Rb Leeuwarden 080611 KG, vordering nabestaanden tot afgifte medische gegevens afgewezen
 25. Hof Den Haag 300806 arts in beginsel gehouden tot geheimhouding; slechts zeer bijzondere omstandigheden maken dit anders

Deze website maakt gebruik van cookies